Feliksów 29, 99-200 Poddębice
Poniedziałek – sobota: 9:00 – 15:00

Statut

Start . Statut

Fragment STATUTU FUNDACJI FELIKSIAKI

CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

Paragraf 2

I Celem Fundacji jest działalność charytatywna, edukacyjna i promocyjna, w zakresie:

 1. opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym;
 2. wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt;
 3. wspierania działań w zakresie ochrony zwierząt;
 4. wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i informowania o problemie wyżywienia ludzkości;
 5. promocji zdrowia – propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia, uwzględniająca w szczególności:
  • ochronę i promocję zdrowia,
  • humanitarną ochronę zwierząt,
  • wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej,
  • pomoc społeczną,
  • działalność charytatywną,
  • upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
  • wspieranie działań wolontariatu.

II Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. działalność charytatywną na rzecz zwierząt;
 2. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację;
 3. organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i szkoleń prowadzących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt;
 4. organizowanie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie opieki nad zwierzętami;
 5. pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt;
 6. zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt oraz ośrodków rehabilitacji dla zwierząt;
 7. zakładanie i prowadzenie hoteli dla zwierząt;
 8. zakładanie i prowadzenie hospicjów dla zwierząt;
 9. organizowanie i wspieranie działań wolontariatu;
 10. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy;
 11. współpracę ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielami i opiekunami bezdomnych zwierząt;
 12. organizowanie opieki weterynaryjnej, leczenie potrzebujących zwierząt;
 13. organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych;
 14. współpracę z ośrodkami opieki społecznej w zakresie pomocy osobom posiadającym zwierzęta;
 15. współpracę z osobami prywatnymi w zakresie pomocy posiadanym przez nich zwierzętom;
 16. organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych wspomagających schroniska dla zwierząt i organizacje zajmujące się statutowo ochroną zwierząt oraz karmicieli i opiekunów bezdomnych zwierząt;
 17. organizowanie i finansowanie edukacji we wszystkich aspektach zdrowego stylu życia;
 18. działania mające na celu ochronę zdrowia ludzi poprzez uświadamianie ich o badaniach na temat zdrowego żywienia;
 19. organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych, w zakresie ochrony praw wszystkich zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt;
 20. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji;
 21. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt; informowanie organów ścigania o przypadkach znęcania się nad zwierzętami;
 22. zamieszczanie ogłoszeń adopcyjnych w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Fundacji oraz organizację procesu adopcji opartej na wolontariacie;
 23. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
 24. organizację akcji, imprez i projektów oświatowo-kulturalnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, których celem jest uświadamianie społeczeństwa w tematach, które obejmują cele statutowe;
 25. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów oraz usług służących do realizacji celów statutowych Fundacji, a także nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich osobom fizycznym i innym podmiotom działającym w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.