Feliksów 29, 99-200 Poddębice
Poniedziałek – sobota: 9:00 – 15:00

Regulamin

Start . Regulamin

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne.

 • Administratorem danych jest Fundacja Feliksiaki, z siedzibą w Feliksowie (Feliksów 29, 99-200 Poddębice), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000899801.
 • Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 • Ochrona danych osobowych obejmuje prawo do prywatności oraz bezpieczeństwo danych, dlatego też dane podawane w formularzu kontaktowym, w nadesłanych e-mailach oraz poprzez bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji podlegają ochronie jako dane poufne i są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione.
 • Dane osobowe, które przetwarzamy obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, adres IP.

§ 2. Administrator danych.

 • Administratorem danych osobowych jest Prezes Zarządu Fundacji Feliksiaki, Feliksów 29, 99-200 Poddębice, tel. 661 304 463, e-mail: fundacja@feliksiaki.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wybranych funkcji realizowanych przez Fundację Feliksiaki na podstawie udzielonej zgody.
 • Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Fundacji Feliksiaki.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 3. Prawa osoby, udzielającej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych;
 • Prawo do sprostowania danych;
 • Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 4. Informacje dodatkowe.

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może być równoznaczna z brakiem możliwości realizacji wybranej funkcji.
 • Strona www.feliksiaki.pl używa plików cookies. Cookies identyfikuje użytkownika zapamiętując jego preferencje i tym samym ułatwia korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§ 5. Informacja o Google Analytics.

 • Ruch na stronach feliksiaki.pl monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te to np. używana przeglądarka lub adres IP., nie będą one nigdy udostępniane przez nas podmiotom trzecim.