STATUT

Fragment STATUTu FUNDACJI FELIKSIAKI

EL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 Paragraf 2

 

 1. Celem Fundacji jest działalność charytatywna, edukacyjna i promocyjna, w zakresie:
  1. opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym;
  2. wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt;
  3. wspierania działań w zakresie ochrony zwierząt;
  4. wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i informowania o problemie wyżywienia ludzkości;
  5. promocji zdrowia – propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia,

 

uwzględniająca w szczególności:

  1. ochronę i promocję zdrowia,
  2. humanitarną ochronę zwierząt,
  3. wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
  4. prowadzenie działalności edukacyjnej,
  5. pomoc społeczną,
  6. działalność charytatywną,
  7. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
  8. wspieranie działań wolontariatu.

2. Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. działalność charytatywną na rzecz zwierząt;

 1. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację;
 2. organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i szkoleń prowadzących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt;
 3. organizowanie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie opieki nad zwierzętami;
 4. pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt;
 5. zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt oraz ośrodków rehabilitacji dla zwierząt;
 6. zakładanie i prowadzenie hoteli dla zwierząt;
 7. zakładanie i prowadzenie hospicjów dla zwierząt;
 8. organizowanie i wspieranie działań wolontariatu;
 9. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy;
 10. współpracę ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielami i opiekunami bezdomnych zwierząt;
 11. organizowanie opieki weterynaryjnej, leczenie potrzebujących zwierząt;
 12. organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych;
 13. współpracę z ośrodkami opieki społecznej w zakresie pomocy osobom posiadającym zwierzęta;
 14. współpracę z osobami prywatnymi w zakresie pomocy posiadanym przez nich zwierzętom;
 15. organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych wspomagających schroniska dla zwierząt i organizacje zajmujące się statutowo ochroną zwierząt oraz karmicieli i opiekunów bezdomnych zwierząt;
 16. organizowanie i finansowanie edukacji we wszystkich aspektach zdrowego stylu życia;
 17. działania mające na celu ochronę zdrowia ludzi poprzez uświadamianie ich o badaniach na temat zdrowego żywienia;
 18. organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych, w zakresie ochrony praw wszystkich zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt;
 19. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji;
 20. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt;
 21. informowanie organów ścigania o przypadkach znęcania się nad zwierzętami;
 22. zamieszczanie ogłoszeń adopcyjnych w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Fundacji oraz organizację procesu adopcji opartej na wolontariacie;
 23. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
 24. organizację akcji, imprez i projektów oświatowo-kulturalnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, których celem jest uświadamianie społeczeństwa w tematach, które obejmują cele statutowe;
 25. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów oraz usług służących do realizacji celów statutowych Fundacji, a także nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich osobom fizycznym i innym podmiotom działającym w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.